Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

masked ball /,mɑ:st'bɔ:l/  

  • Danh từ
    vũ hội ngụy trang mặt nạ