Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể che giấu/ngụy trang