Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đền thờ người chết vì đạo; đền thờ liệt sĩ