Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

martyrology /mɑ:tə'rɔlədʤi/  

  • Danh từ
    danh sách tiểu sử những người chết vì đạo; danh sách tiểu sử những liệt sĩ