Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

martyrologist /mɑ:tə'rɔlədʤist/  

  • Danh từ
    người viết tiểu sử những người chết vì đạo; người viết tiểu sử liệt sĩ