Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

martyrological /mɑ:tərə'lɔdʤikəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) tiểu sử những người chết vì nghĩa; (thuộc) tiểu sử liệt sĩ