Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

martyrolatry /mɑ:tə'rɔlətri/  

  • Danh từ
    sự tôn thờ những người chết vì nghĩa; sự tôn thờ liệt sĩ