Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

martyrization /mɑ:tərai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự giết vì nghĩa, sự giết vì đạo
    sự hành hạ, sự đoạ đày