Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

martyrise /'mɑ:təraiz/  

  • Ngoại động từ
    giết vì nghĩa, giết vì đạo
    hành hạ, đoạ đày
    Nội động từ
    là người chết vì nghĩa; là người chết vì đạo; chết vì nghĩa; chết vì đạo