Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

martyrdom /'mɑ:tədəm/  

  • Danh từ
    sự chết của kẻ tử vì đạo; sự đau khổ của kẻ tử vì đạo