Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũ)
  chợ
  trung tâm thương mại
  Luân Đôn là trung tâm thương mại chứng khoán cổ phần

  * Các từ tương tự:
  martempering, marten, martensite, martensitic, martial, martial art, martial law, martialism, martialist