Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marriageability /'mæridʒə'biləti/  

  • Danh từ
    sự đến tuổi kết hôn, sự đến tuổi lập gia đình