Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marriage portion /'mæridʤ'pɔ:ʃn/  

  • Danh từ
    của hồi môn