Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marriage of convenience /'mæridʒ əv kən'vi:niəns/  

  • Danh từ
    hôn nhân vụ lợi