Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marriage licence /'mæridʒ,laisns/  

  • Danh từ
    giấy đăng ký hôn nhân