Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marriage guidance /,mæridʒ'gaidns/  

  • Danh từ
    lời hướng dẫn hôn nhân