Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marriage certificate /'mæridʒ sə,tifikət/  

  • Danh từ
    giấy hôn thú