Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người Morơ theo đạo Thiên chúa (ở Tây Ban Nha thời Trung cổ)