Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng marram grass) (thực vật)
    cỏ cát