Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marketable /'mɑ:kitəbl/  

  • Tính từ
    có khả năng tiêu thụ ở thị trường

    * Các từ tương tự:
    marketableness