Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marketability /,mɑ:kitə'biləti/  

  • Danh từ
    khả năng tiêu thụ ở thị trường