Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    ướp thịt bằng nước ướp