Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marginally /'mɑ:dʒinəli/  

  • Phó từ
    hơi
    a marginally bigger area
    một khu vực hơi lớn hơn