Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều là marchese
    hầu tước phu nhân
    nữ hầu tước