Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

march past /'mɑ:t∫pɑ:st/  

  • Danh từ
    cuộc diễu hành (ngang qua ai)