Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    phủ cẩm thạch; phủ đá hoa