Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có vân [như] cẩm thạch
    a book with marbled covers
    cuốn sách có bìa vân cẩm thạch