Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manumit /,mænjʊ'mit/  

  • Động từ
    (-tt-) (sử)
    giải phóng (nô lệ)

    * Các từ tương tự:
    manumitter