Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manumission /,mænjʊ'mi∫n/  

  • Danh từ
    (lịch sử)
    sự giải phóng (nô lệ)