Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manservant /'mænsə:vənt/  

  • Danh từ
    đầy tớ trai