Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mannerless /'mænəlis/  

  • Tính từ
    thiếu lịch sự, thiếu lễ độ, khiếm nhã

    * Các từ tương tự:
    mannerlessness