Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như con người, giống con người
  a manlike creature about four feet tall
  một sinh vật giống con người, cao khoảng bốn bộ

  * Các từ tương tự:
  manlikeness