Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manifestable /'mænifestəbl/  

  • Tính từ
    có thể biểu lộ, có thể biểu thị