Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manifest desting /'mænifest'destini/  

  • Danh từ
    thuyết bành trướng do định mệnh (của Mỹ)