Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bờm (ngựa, sư tử)
  (hài) mái tóc dài (ở ngoài)
  một chàng trai với mái tóc dài xõa trên vai

  * Các từ tương tự:
  maned, manege, manes, maneuver