Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

managing director /,mænidʒiη di'rektə[r]/  

  • Danh từ
    giám đốc điều hành