Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    xiềng, cùm
    Động từ
    cùm lại