Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

man-made /,mæn'meid/  

  • Tính từ
    nhân tạo
    man-made fibres
    sợi nhân tạo