Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

man-hour /'mænaʊə[r]/  

  • Danh từ
    giờ công (khối lượng công việc giao cho làm trong một giờ)