Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

man-eating /'mæn,i:tiŋ/  

  • Tính từ
    ăn thịt người