Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngày công (của một người)