Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

man on horseback /'mænɔn'hɔ:sbæk/  

  • Danh từ
    nhà quân phiệt độc tài tự cho mình là anh hùng cứu nước