Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

man of letters /,mænəv'letəz/  

  • nhà văn