Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

man Friday /mæn 'fraidi/  

  • viên trợ lý (ở cơ quan)