Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật)
    động vật có vú, loài thú

    * Các từ tương tự:
    mammalian, mammaliferous, mammalogical, mammalogist, mammalogy