Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malevolently /mə'levələntli/  

  • Phó từ
    [một cách] hiểm ác