Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maledictive /mæli'diktiv/  

  • Tính từ
    chửi rủa, nguyền rủa