Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

male chauvinist /,meil'∫əʊvinist/  

  • Danh từ
    (xấu)
    kẻ trọng nam khinh nữ, kẻ theo thói coi thường phụ nữ, kẻ sô-vanh nam giới