Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

male chauvinism /meil'∫əʊvinizəm/  

  • Danh từ
    (xấu)
    tư tưởng trọng nam khinh nữ, thói coi thường phụ nữ