Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

majuscule /'mædʤəskju:lə/  

  • Tính từ
    viết hoa, lớn (chữ)
    Danh từ
    chữ viết hoa, chữ lớn